https://explorermind.com.ng/ explorermind lyrics

Kale Lyrics by Y Celeb

Download | Fast Download

Kale Lyrics by Y Celeb

Lets make magic

You know the deal

Zambia kuchalo

MK Macky 2

Elo nshi?

Eh Eh

Eeh (Naine)

Bushe finshi ufwava nkalande?

Ine kale naleka isho imisango

Iwe lyonse pa fyakale

Kulanda pa fvakale

Finshi ufwaya nka kwebe?

Pantu kale naleka isho imisango

Iwe lyonse pa fyakale

Kulanda pa fyakale

Kale baby, kale kale Kale mami, kale kale

Ifyo fyakale

Nali chinia kalefve

Kale kale, kale mami Kale kale, ifyo fyakale

Nali chinia kalefye

Kale kale, kale mami Kale kale, ifyo fyakale

Nali chinia kalefye

Ifyapita ninshi kale fyapita

Ifwaika nga mwakula mwa chinja chapita

Nshaba muli ilya wansulile

Ichi echi shinka mami ka nkutulile

Nangu tauliko ine teti mpinte

Nangu benga meka takuli ati chite

Wiba mu danger ula mpangile sense

Ni two bababa uwa chitatu ni case

Doubt, nalimonafye ati ula ndauta (i know)

Nefi finefye job niendauka (trust me)

Nali chinia mami wintaluka

I’m very innocent ine nga Kalaluka

Njeba nga finshi ufwaya nkwebe

Yes nale lufyanya iwe lelo nkwebe

Apapene mupepi my baby ati mpunte

Ichi temwiko chesu mukweba chibebe

Yalipwamo akale (limbi apa)

Yalipwamo akale (utwa kumbali)

Yalipwamo akale (nga kupa mpali)

Bushe finshi ufwaya nkalande?

Ine kale naleka isho imisango

Iwe lyonse pa fyakale

Kulanda pa fyakale

Finshi ufwaya nka kwebe?

Pantu kale naleka isho imisango

Iwe lyonse pa fyakale

Kulanda pa fvakale

Kale baby, kale kale Kale mami, kale kale

Ifyo fyakale (tawamona ati…)

Nali chinia kalefve

Kale kale, kale mami Kale kale, ifyo fyakale

Nali chinia kalefye

Kale kale, kale mami Kale kale, ifyo fyakale

Nali chinia kalefye

Nali leka noku bwela kuma chacha

Nefi byongo nali leka noku pasha

These days nasangwafye pamu shasha

Mona nga naku monafye ninshi umutima masha

Yanshi ivo phone vandi uleikata?

Tawunfwafye bwino ififine twaikala ichikata

Winyanta pakapata, already bali tupata

lyi journey ya mpili kwati uleya ku Chipata

Ninshi you forgave but never forgot?

So you waiting for the day I get caught

Nga trust baku lisa what I bought, mami

Bushe finshi ufwaya nkalande?

Ine kale naleka isho imisango

Iwe lyonse pa fyakale

Kulanda pa fyakale

Finshi ufwava nka kwebe?

Pantu kale naleka isho imisango

Iwe lyonse pa fyakale

Kulanda pa fvakale

Kale baby, kale kale Kale mami, kale kale

Ifyo fyakale (tawamona ati…)

Nali chinia kalefve

Kale kale, kale mami

Kale kale. ifvo fvakale

Nali chinja kalefye

Kale kale, kale mami

Kale kale, ifvo fvakale

Nali chinja kalefye

Kalefye, kalefye

Nali chinja kalefye (aah)

414

Okay nali temwene ama colored

Aba nona kwati ba soshike na saladi

But shonse imisango shaliba fired

Ali chinia kalefve

Aba byongo ine nshale palusha

Ichipi muchipi ine nshale talusha

Uwa iletelela nale telela

Ali chinia kalefye

Okay nali temwene ama gelo yama ta… (ih)

Aya neng’a kwati niba Kasa… (ih)

But since I met you babe

Ali chinia kalefye

Output nale pena pali imputi

Noukasha bonse nale pasha

Apa taba mpinte pali kaputula

Ali chinia kalefye

Naine

Celeb

King Buga

Yo Maps

Super

Wemulolo

Ela mweba lili

Listen & share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *